Bedrijvencentrum Groenestraat 294
Goed zaken doen in Nijmegen, bel 024-383 3333

Volledige units vanaf 225,- euro en bij gedeeld huren al vanaf 115,- per maand (prijzen kale huur en ex BTW)

Privacy conform AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Bedrijvencentrum Groenestraat, afgekort BCG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. BCG hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens welke door ons worden verwerkt:
- Bedrijfsnaam
- bedrijfsgegevens
- Voor- en achternaam contactpersoon
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BCG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten
- Het afhandelen van onze facturering in geval van een (huur)overeenkomst of andere dienstverlening
- Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


Behandeling (eventuele) verstrekte persoonsgegevens

BCG zal er voor zorg dragen dat (eventuele) persoonsgegevens welke u aan ons verstrekt
middels een (contact) formulier op deze website, per email of in persoon op een behoorlijke
en zorgvuldige wijze worden verwerkt waar nodig. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons
stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

BCG neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of de termijn die wettelijk verplicht is.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om de persoonsgegevens welke wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BCG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw  persoonsgegevens sturen naar info@bedrijvencentrumgroenestraat.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. BCG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging (persoons) gegevens

BCG maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de
verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze
gegevens.
Door middel van een SSL certificaat heeft BCG de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze site. Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van
bezoekers.

Op de website www.bedrijvencentrumgroenestraat.nl staan hyperlinks naar andere websites.
BCG is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar BCG verwijst. Ook is BCG niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die eventueel op deze sites adverteren.
Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.


Cookies

Wij gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser
van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website
te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd
over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

 

Copyright

Op de pagina's en scripts van onze website berusten auteursrechten. Kopiëren en/of
verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van BCG niet toegestaan. Informatie op
deze website mag niet worden gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen
schriftelijke toestemming van BCG.

 

Wijzigingen

BCG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check
daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op
deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden
aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.